Reklamacje

  1. Na Spółce ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
  2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produktach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
  3. W celu dokonania reklamacji, Klient zobowiązany jest przesłać w sposób określony w §2 ust. 4 Regulaminu do Sklepu następujące informacje: opis przyczyn reklamacji i treść żądania (zgodną z § 7 ust. 4 poniżej). Po otrzymaniu od Sklepu potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz informacji o dacie i sposobie odbioru Produktu, Klient zobowiązany jest do przygotowania Produktu do odbioru w sposób określony w potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, w tym dołączyć do Produktu otrzymaną fakturą lub innymi dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu. Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Spółka może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Produktu dokonano w Aquael.
  4. W ramach reklamacji Klient może żądać naprawy Produktu lub jego wymiany na wolny od wad. Klient jest uprawniony do żądania obniżenia ceny sprzedaży produktu lub odstąpienia od Umowy w przypadku:

a. odmowy wymiany lub naprawy produktu przez Sklep

b. występowania wad pomimo tego, że Sklep już raz naprawiał lub wymieniał wadliwy Produkt,

c. wada jest na tyle istotna by pominąć naprawę,

d. gdy z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wynika, że Sklep nie naprawi/wymieni Produktu w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

  1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Spółkę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę.
  2. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
  3. W przypadku odesłania wadliwego Produktu przez Klienta Spółka ponosi koszty odesłania Produktu, co wymaga kontaktu Klienta z serwisem pod adresem mailowym: service@aquael.pl Spółka nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie pokrywa kosztów z tym związanych. Więcej informacji znajduje się w zakładce Reklamacje i zwroty na stronie internetowej Aquael.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Aquaelzoo poinformuje Klienta w formie korespondencji elektronicznej (e-mail) o dalszym sposobie postępowania.
  5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Spółka żądanie uwzględniła.